SAB คือศูนย์วิจัยที่ดำเนินกิจกรรมและให้บริการที่ปรึกษางานวิจัยทางสังคมและธุรกิจ โดยการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี ที่เหมาะสมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด

บริษัทศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ให้บริการที่ปรึกษางานวิจัยทางสังคมและธุรกิจ โดยการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี ที่เหมาะสมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยทีมงานเก็บข้อมูลกว่า 14 ทีม และเทคนิคการวิจัยที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการวิจัยทุกรูปแบบ


SAB Projects

ตัวอย่างโครงการบางส่วนของ SAB

สถานการณ์และผลกระทบการพนันในประเทศไทย

สำรวจประชาชนใน 26 จังหวัดทั่วประเทศ

มูลค่าตลาดธุรกิจขายตรง และพฤติกรรมการบริโภค

สำรวจประชาชนในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ และผู้บริหารบริษัทขายตรง

ประเมินโครงการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา”

สำรวจประชาชนใน 25จังหวัดทั่วประเทศ

Index Customer Satisfaction Survey 2016

สำรวจผู้ใช้บริการในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่

การแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำรวจผู้ค้าสลากกินแบ่งและผู้บริโภคใน 9 จังหวัด

พฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสาร

สำรวจผู้บริโภคจาก 16 จังหวัด

พฤติกรรมการซื้อและการอ่านหนังสือของคนไทย

สำรวจประชาชนใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ

ประเมินการรณรงค์ “เก็บเงินเป็นอนาคตปึ๊ก”

สำรวจประชาชนในกรุงเทพ และหัวเมืองใหญ่

ประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ “สายด่วน 1699”

สำรวจประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการรณรงค์

การประกอบอาชีพค้าขายรายย่อยของกลุ่มคนต่างด้าว

สำรวจพ่อค้าแม่ค้าไทยและต่างด้าว นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สนทนากลุ่ม (Focus Group) “การชาดปลอดเหล้า” สัญจร

จากภาคส่วนต่างๆหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานระดับจังหวัดรวม 10 จังหวัด

Mapping เพื่อสุ่มตัวอย่างโครงการสำรวจคุณภาพชีวิต

สำรวจประชาชนในพื้นที่ปริมณฑล