ปัจจุบัน SAB เป็นศูนย์วิจัยที่มีความพร้อมปฏิบัติการด้านการวิจัยครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้ประสบการณ์ทำงาน และระบบการตรวจสอบที่เป็นระบบ โดยมีบุคลากรระดับบริหาร และปฏิบัติการสำคัญๆ ประกอบด้วย

ธน หาพิพัฒน์  (ผู้อำนวยการ)

 Experiences

 • หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย (Research Clinic) ABAC
 • รองผู้อำนวยการ ABAC Poll และบุคลากรดีเด่นประจำปี 2004
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ABAC SIMBA
 • นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญสาขาประชากร ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ทะเบียนที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง)
 • ที่ปรึกษาโครงการวิจัยด้านการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ABAC
 • ผู้บรรยายระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

Role Profile

 • ให้คำปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัย และสถิติกับอาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก โท และองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาและผู้จัดการโครงการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ จำนวนกว่า 200 โครงการ
 • บรรยายขั้นตอน กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ดร.สุริยัน บุญแท้  (ผู้จัดการฝ่ายวิจัย)

 Experiences

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ABAC Poll
 • หัวหน้าโครงการวิจัย เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร ประเมินสื่อ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมด้านต่างๆ
 • หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบโครงการวิจัย
 • ผู้บรรยายระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (การวิจัยเชิงปริมาณ)

Role Profile

 • ที่ปรึกษาและผู้จัดการโครงการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ จำนวนกว่า 100 โครงการ
 • กำกับดูแล กระบวนการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินโครงการวิจัย ตั้งแต่การออกแบบวิจัย จนถึงรายงานผลการวิจัย
 • บรรยายขั้นตอน กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณต่างๆ เช่นการออกแบบวิจัย การสร้างและทดสอบเครื่องมือวัด ฯลฯ

ณัฐกานต์ จันทรศิริพุทธ  (นักวิจัย)

 Experiences

 • Social Content Editor บริษัท Edge Asia
 • นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยโครงการต่างๆ อาทิ
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ช.)
 • โครงการสื่อสารและสร้าง???าพลักษณ์ต่อนโยบายการจัดหาไฟฟ้า สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Role Profile

 • ออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • บริหารจัดการโครงการวิจัย
 • จัดการข้อมูล วิเคราะห์ และเขียนรายงานวิจัย

ศุภนิดา ปัญญายอง  (นักวิจัย)

 Experiences

 • นักวิจัยด้านสังคม ประจำ SAB
 • ผู้ช่วยด้านการสำรวจข้อมูลและการทำสำมะโนอุตสาหกรรม สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา

Role Profile

 • ผู้ประสานงานโครงการวิจัย
 • จัดการข้อมูล วิเคราะห์ และเขียนรายงานวิจัย
 • ดูแลควบคุมงานภาคสนาม

นฤมล วงศ์เปี้ย  (นักสถิติ)

 Experiences

 • นักสถิติ

Role Profile

 • รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล
 • สุ่มตัวอย่างสำหรับโครงการวิจัย
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ดูแลระบบการป้อนข้อมูล ประมวลผล

จำปา จันทร์ตรา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

Experiences

 • เลขานุการ

Role Profile

 • เลขานุการสำนักงาน
 • งานประสานงานโครงการ
 • งานธุรการและการเงิน

  พร้อมด้วยทีมงานเก็บรวบรวมข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยแต่ละทีมมีหัวหน้า (Supervisor) 1 คน ทำหน้าที่ดูแลจัดการและประสานงานการลงพื้นที่ภาคสนาม รวมถึงโทรศัพท์สัมภาษณ์ โดยจะกำกับควบคุมพนักงานเก็บข้อมูล ให้เก็บข้อมูลตามจริง ถูกต้องทั้งตามรูปแบบการสุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บข้อมูลที่กำหนด แต่ละทีมจะประกอบด้วยพนักงานเก็บข้อมูล ประมาณ 5-6 คน ซึ่งต้องผ่านการอบรมการทำงาน และซักซ้อมทำความเข้าใจต่อแบบสอบถามของแต่ละโครงการ

จตุพร ผาสุก

หัวหน้าทีมภาคสนาม
กรุงเทพฯ และปริมณฑล


 ประสบการณ์ 12 ปี


ปานคุณ คล้ายมงคล

หัวหน้าทีมภาคสนาม
กรุงเทพฯ และปริมณฑล


ประสบการณ์ 8 ปี


รณภพ ชุ่มศรีทอง

หัวหน้าทีมภาคเหนือ
อีสาน ใต้


 ประสบการณ์ 10 ปี


ปัณณพัฒน์ อภิวัฒน์สถาพร

หัวหน้าทีม
ภาคกลาง


ประสบการณ์ 10 ปี


ณัฐธิดา สิงห์เหม

หัวหน้าทีม
ภาคกลาง ใต้


 ประสบการณ์ 10 ปี


มานัส จันทร์กระมล

หัวหน้าทีมภาคสนาม
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง


 ประสบการณ์ 10 ปี


ลาวัลย์ ฐิรโฆไท

หัวหน้าทีม
ภาคกลาง อีสาน


 ประสบการณ์ 10 ปี


จงจิต ศรีนพวรรณ

หัวหน้าทีมภาคสนาม กรุงเทพฯ
ปริมณฑล กลาง อีสาน


 ประสบการณ์ 12 ปี


วรวิทย์ เกียรติฐิติวัฒน์

หัวหน้าทีมภาคอิสาน

 ประสบการณ์ 10 ปี


ธัญญลักษณ์ จันทร์อินทร์

หัวหน้าทีม กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง

 ประสบการณ์ 10 ปี


อภิสมา จันทวงศ์

หัวหน้าทีมภาคใต้

 ประสบการณ์ 10 ปี


ปิยณัฐ วงค์เตจา

หัวหน้าทีม
ภาคเหนือ กลาง อิสาน


 ประสบการณ์ 10 ปี


กัญญณัฐ ทองผิว

หัวหน้าทีม
ภาคอิสาน เหนือ กลาง


 ประสบการณ์ 10 ปี


กฤชวัชร์ หาญวัฒนกิจกุล

หัวหน้าทีมภาคสนาม
กรุงเทพฯ ปริมณฑล กลาง


 ประสบการณ์ 10 ปี


  จากทีมงานปัจจุบัน SAB จึงเป็นศูนย์วิจัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “ศูนย์วิจัยที่มีแนวทางการทำงานที่เน้นความเป็นวิชาการ” โดยเน้นคุณภาพการออกแบบวิจัยให้สอดคล้องกับโจทย์ หรือความต้องการที่กำหนด ตลอดจนเคร่งครัดในกระบวนการวิจัย ทุกขั้นตอน ด้วยระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ SAB ยังเพิ่มเติมระบบการตรวจสอบงานภาคสนามแบบ Real Time โดยใช้ GPS Checking ทำให้สามารถทราบถึงความคืบหน้าและพื้นที่ปฏิบัติงานในทุกช่วงเวลาอีกด้วย

  นอกจากนี้จากประสบการณ์ทำงานวิจัยกว่า 20 ปี ทีมงาน SAB ได้พัฒนาตัวแบบวิจัย (Research Models) เพื่อรองรับงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ทั้งการวิจัยลูกค้า บุคลากร หรือการวิจัยองค์กร อีกทั้งยังมีเครือข่ายการทำงานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายประเภทต่างๆ ได้ตามความต้องการของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ